Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo rà soát quỹ đất công trên địa bàn tỉnh
11:33 | 08/09/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 08/9, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đề xuất phương án giải quyết. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Được biết, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, tuân thủ quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và khai thác hiệu quả, đúng quy định nguồn lực quan trọng này để phát kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác quỹ đất công, đất có khả năng đem lại giá trị cao còn nhiều bất cập và gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Tại cuộc họp, cùng với việc báo cáo thực trạng công tác quản lý quỹ đất công, Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tình.

Sau khi nghe báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tổng hợp kết quả rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất công gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Phó Chủ tịch cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn bộ máy Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất với các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT