Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI
08:56 | 08/09/2017 Print   E-mail    

Chiều nay 8-9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31-10-2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, HĐND tỉnh; các sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Nghị quyết số 19-NQ/TW  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng. Những năm qua, ngành Tài nguyên – Môi trường của tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập và trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm bảo đảm đúng theo quy định, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; xây dựng hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, các quy định về bảng giá đất và giá đất cụ thể; từng bước giải quyết cân bằng được lợi ích giữa Nhà nước và người có đất bị thu hồi. Công tác quản lý, sử dụng đất đã được lập lại trật tự kỷ cương theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tăng cường, đến nay cơ bản hoàn chỉnh. Các tồn tại trong quản lý sử dụng đất của nhiều năm trước đây đã được UBND tỉnh tập trung giải quyết triệt để…

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đất Đỏ, UBND huyện Tân Thành, Chi Cục quản lý Đất đai đã trình bày một số khó khăn và đưa ra các kiến nghị, đề xuất trong các lĩnh vực: đầu tư; cho thuê môi trường rừng, chuyển mục đích đất rừng, chuyển mục đích đất trồng lúa; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, hạn mức, hạn điền sử dụng đất nông nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn quyền sử dụng đất đối với tổ chức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân nay hết hạn sử dụng;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc cho biết, trong quá trình triển khai Nghị quyết, các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực quyết tâm giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nhiệp trong sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề hạn chế cần khắc phục như: thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm vẫn còn thấp và chưa sát thực tế; nhiều chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa đạt kế hoạch được giao, hoặc đạt ở mức thấp; công tác giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cải cách thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu; tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra nhiều nơi chưa được giải quyết kịp thời;...

Để nâng cao năng lực quản lý đất đai, thực hiện tốt cải cách hành chính, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, thường xuyên công khai, minh bạch chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức, công dân; kiện toàn lại tổ chức các bộ phận chuyên môn thực thi quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt chú trọng đến bộ phận một cửa, bộ phận tiếp công dân; kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác định giá và thẩm định giá đất; làm rõ trách nhiệm cơ quan giải quyết khiếu nại về giá đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, từng bước chuyển sang giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đáp ứng nhu cầu của người dân. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại, đồng thời kiến nghị những bất cập chưa giải quyết được để trình Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT