Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua các Tờ trình của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính
04:16 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 11-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp để nghe Thanh tra Tỉnh, Sở Tài chính và Sở Du lịch báo cáo thông qua các tờ trình để trình tại kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh. Cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thanh tra tỉnh báo cáo quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thanh tra tỉnh được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; Thanh tra sở và Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm...

Cũng tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo các tờ trình: quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh; quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh BR-VT; quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã; thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của UBND các cấp đến cơ quan tài chính cấp trên, các Ban của HĐND và Thường trực HĐND trên địa bàn tỉnh. Sở Du lịch báo cáo Tờ trình về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long thống nhất thông qua nội dung các Tờ trình nêu trên của Thanh tra Tỉnh, Sở Tài chính. Riêng đối với nội dung báo cáo của Sở Du lịch, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở tiếp tục bổ sung, tổng hợp và hoàn chỉnh Tờ trình tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT