Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
04:35 | 09/11/2017 Print   E-mail    

Chiều nay (9-11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố để nghe Sở Tài chính báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 
Toàn cảnh cuộc họp 

Báo cáo cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cả năm 2017 ước khoảng 67,5 nghìn tỷ đồng đạt 101,3% so với dự toán. Trong đó, thu dầu thô ước khoảng 24,2 nghìn tỷ đồng đạt 107,8% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu ước thực hiện khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng bằng 95,1% so với dự toán; thu nội địa ước khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng đạt 100% so với cùng kỳ. Các khoản thu nội địa có 07/18 khoản thu ước thực hiện đạt và vượt dự toán giao năm 2017, bao gồm: thu thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác tại xã, thu từ xổ sổ kiến thiết, thu tiền cổ tức, lợi nhuận, phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp,...

Tổng chi ngân sách địa phương cả năm 2017 ước bằng 107,2% so với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện cả năm đạt 115,2% so dự toán; chi thường xuyên ước bằng 102,1% so với dự toán; chi dự phòng ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 2017 đạt 60,7% so với dự toán.

Dự toán tổng thu ngân sách địa phương năm 2018 là 17,2 nghìn tỷ đồng bằng 112,8% so với dự toán năm 2017, bằng 105,6% so với cùng kỳ và tổng chi ngân sách địa phương năm 2018 là 17,2 nghìn tỷ đồng bằng 111,1% so với dự toán năm 2017. 

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra, trong thời gian tới Tỉnh cần phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như: tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi về tiền đất, chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực sự nghiệp công của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng cao nhất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế hàng năm; tổ chức rà soát, sắp xếp lại các chương trình đề án theo hướng loại bỏ các đề án, chương trình không hiệu quả, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực không phù hợp với tình hình thực tế để tiến hành điều chỉnh, bổ sung đảm bảo hiệu quả chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp cũng như chi đầu tư phát triển thuộc các ngành, lĩnh vực,...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đánh giá cao báo cáo của Sở Tài chính về ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở tiếp tục bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh lại báo cáo để trình Thường trực UBND tỉnh, trong đó lưu ý các nội dung: tiếp tục cân đối thu chi ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời và chi đúng nhiệm vụ; các nguồn chi ngân sách đảm bảo rõ ràng, minh bạch; việc bố trí ngân sách tại các huyện, thành phố phải công bằng, khách quan và phù hợp với mục tiêu kinh tế của từng địa bàn.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT