Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
03:49 | 10/01/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (10/01), tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và UBND huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh BR-VT

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2017 công tác dân vận có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khoá XII). Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trong năm qua, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận địa phương đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, tổ chức có hiệu quả các hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban công tác dân vận theo khu vực. Công tác dân vận đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của từng địa phương và của đất nước; công tác đối ngoại được tăng cường.

Về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, năm 2017, các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đạt hiệu quả. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được tăng cường, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Công tác vận động quần chúng nhân dân đạt được những kết quả khả quan; tư tưởng của đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng pháp luật. Trong năm 2017, toàn tỉnh có 1.520 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng, trong đó có 1.443 mô hình đã và đang triển khai thực hiện, tăng 503 mô hình so với năm 2016. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh BR-VT

Với chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận. Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước trong năm 2017. Thủ tướng nhấn mạnh, có được những kết quả này là nhờ nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân chủ động và thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình; chú trọng công tác dân vận ở các địa bàn, đối tượng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…; tăng cường phối hợp, thống nhất hoạt động giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ dân vận và được triển khai sâu rộng tới các địa phương, cơ sở. Xác định các trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống người dân…Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân từ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó việc quan trọng là lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT.