Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
03:50 | 18/01/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (18/01), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có ông Lưu Đình Hà, Phó Vụ Trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; Ủy Ban kiểm tra các huyện, thành ủy.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, năm 2017, cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp mình; chủ động triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Về nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã cơ bản bám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, các chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận số 14-KL/TU ngày 05/12/2016 về tình hình thực hiện công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Kết luận số 23-KL/TU ngày 18/4/2017; Kết luận số 34-KL/TU ngày 10/7/2017; Kết luận số 80-KL/TU ngày 13/10/2017 và Kết luận số 119-KL/TU ngày 05/12/2017 tại các cuộc họp Ban chấp hành trong năm 2017.

Về đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các đồng chí là cấp ủy viên đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, kiểm tra 275 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 7% so với cùng kỳ); giám sát 455 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 10,4% so với cùng kỳ); kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 50 đảng viên có vi phạm (tăng 12% do với cùng kỳ).

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 5,6 (khóa XII), trong đó trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6 liên quan đến công tác đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm các chỉ tiêu kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra; tập trung xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, xử lý kịp thời đối với đảng viên và tổ chức đảng viên vi phạm kỷ luật đảng…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, phát biểu tham luận những nội dung liên quan đến kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; những thuận lợi, khó khăn của công tác này nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018. Hội nghị cũng xem xét thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2018.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ UBKT các cấp trong thời gian qua. Phó Bí thư đề nghị: sau Hội nghị này, các cấp ủy và UBKT các cấp cần bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về “giám sát trong Đảng”, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên", Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư "về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên", Thông báo kết luận số 38-TB/TW ngày 03/8/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và Thông báo kết luận số 226-TB/TW ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các nội dung, kết luận kiểm tra, giám sát…

Ông Đỗ Văn Bửu, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc và xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 02 đơn vị tiêu biểu xuất sắc và 08 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT.