Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với Ủy ban Tư pháp Quốc hội về giám sát công tác thi hành án hành chính.
05:02 | 09/03/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (09/3), ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với Ủy ban Tư pháp Quốc hội về giám sát công tác thi hành án hành chính. Tham dự cuộc họp gồm có: Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Ban Tiếp công dân và UBND huyện, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh, sau khi Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ có hiệu lực. UBND tỉnh đã triển khai và ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND, ngày 30/12/2016 về tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/02/2017 triển khai thực hiện Nghị định số 71/NĐ-CP, đồng thời giao cho Cục THADS tỉnh và Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Về số lượng các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện trong giai đoạn 2015 đến 2017 là 414 vụ (trong đó năm 2015: 171 vụ; năm 2016: 101 vụ; năm 2017: 142 vụ); số lượng quyết định hành chính trái pháp luật bị Tòa tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ/tổng số quyết định hành chính bị khiếu kiện là: 26 vụ; số lượng hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND bị Tòa tuyên bố là trái pháp luật/tổng số hành vi hành chính bị khiếu kiện là: 03 vụ. Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện thường liên quan đến đất đai như thu hồi đất, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai chiếm tỷ lệ cao (hơn 80%) trên tổng số quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện.

Về tổng số bản án, quyết định của Tòa án phải thi hành trong giai đoạn 2015 đến 2017 là 38 vụ (đã thi hành xong 24 vụ, còn lại 14 vụ).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo chậm nhất vào ngày 14/3/2018, gửi Thường trực UBND tỉnh xem xét cho ý kiến và báo cáo Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội trước ngày 22/3/2018.

 Cổng TTĐT tỉnh BR-VT