Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII
04:48 | 12/03/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (12-3), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Công thương (thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Hội nhập quốc tế) báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Toàn cảnh cuộc họp

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW nhằm hướng đến thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế để thu hút mạnh các nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm nguồn vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực quan trọng khác; kết hợp phát huy tối đa nội lực để nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhanh và bền vững; phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đề ra.

Nhằm thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 06-NQ/TW, Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp nhận thức rõ yêu cầu tất yếu, khách quan và những cơ hội, thách thức của Hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay; triển khai có hiệu quả hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung các nguồn lực phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh (công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch); ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, an ninh và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, môi trường; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Công thương tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp để bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động nêu trên, báo cáo UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn