Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị
04:34 | 06/04/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (06-4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Chương trình hành động). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

 

Theo trình bày của Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan chủ trì soạn thảo), mục tiêu chung của Chương trình hành động là phấn đấu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một cách triệt để, sâu, rộng, trong tất cả các lĩnh vực quản lý và phát triển của tỉnh; đến năm 2020 hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn thông tin và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn...

Dự thảo cũng đã đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện được mục tiêu trên, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng hạ tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý, điều hành…

Kết luận tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông đánh giá bản Dự thảo Chương trình hành động vẫn còn thiếu sự nhất quán, đồng bộ và chưa có tính khả thi cao. Phó Chủ tịch đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động; cụ thể hóa hơn nữa các mục tiêu và đề ra lộ trình thực hiện cho từng nhóm nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng và đưa ra giải pháp bảo đảm an ninh mạng. Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi đóng góp ý kiến cho Dự thảo Chương trình hành động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và đề xuất gắn việc thực hiện Chương trình hành động và kế hoạch của UBND tỉnh (để thực hiện Chương trình hành động này) với Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT