Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
07:30 | 15/05/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (15/5), ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Chương trình hành động). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Đây là lần thứ 2 Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo thông qua nội dung này. Lần thứ nhất (báo cáo vào ngày 06/4/2018), dự thảo Chương trình hành động được đánh giá là còn thiếu nhất quá, chưa có tính khả thi cao, các mục tiêu và nhiệm vụ chưa cụ thể. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, bản dự thảo trình thông qua lần này đã được Sở chỉnh sửa lại trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh và góp ý của các sở ngành, địa phương tại cuộc họp lần thứ nhất. 

Bản dự thảo mới của Chương trình hành động đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: đổi mới công nghệ và cung ứng dịch vụ CNTT rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhất là trong 05 ngành mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 là: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đến năm 2025, tỉnh BR-VT trở thành tỉnh mạnh về ứng dụng, phát triển CNTT.

Dự thảo cũng đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc ứng dụng phát triển CNTT; xây dựng, hoàn thành cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng hạ tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, hiệu quả; ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; phát triển công nghiệp CNTT; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; tăng cường hợp tác quốc tế.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Chương trình hành động. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Công an tỉnh nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về dân cư; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên môi trường…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT