Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.
01:50 | 03/07/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày (02-7), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến  tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo kết quả hiện thực công tác xây dựng Đảng trong 06 tháng đầu năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI); Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện; đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, đã có 54/63 Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt, xây dựng đề án triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/BTCTW, ngày 22/01/2018 tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018 với 06  bài học kinh nghiệm và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để ký cam kết thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó, đã có 247/247 trường hợp ký cam kết, bản cam kết được bàn giao cho Sở Nội vụ và Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Nhằm khắc phục triệt để những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình. Đồng thời, với 15 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hoàn thành 08/15 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục thực hiện theo tiến độ. Về thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tính đến 30/5/2018 các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đã tinh giản 14 biên chế (03 trường hợp tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 11 trường hợp nghỉ hưu không tuyển dụng mới). Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 112 trường hợp. Về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đã giảm 09 phòng chuyên môn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện giải thể 08 đầu mối công đoàn cấp trên cơ sở…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT.