Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Giao ban tài chính địa phương 06 tháng đầu năm 2018
04:59 | 09/07/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (09-7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp cùng với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Tài chính  báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ Qúy III và 06 tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong 06 tháng đầu năm 2018, tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh về cơ bản đạt kế hoạch đề ra và đáp ứng đủ nhu cầu chi theo dự toán. Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm ước 40.057,8 tỷ đồng, đạt 62,4% so với dự toán, trong đó, thu về dầu thô ước 16.194,7 tỷ đồng, đạt 81,1% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu ước 9.347,5 tỷ đồng, đạt 62,7% so với dự toán; thu nội địa ước 14.515,6 tỷ đồng, đạt 49,5%. Các khoản thu (9/16 khoản) đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán giao, bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, thu lệ phí trước bạ, thu thuế sử dụng phi nông nghiệp, thu thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cổ tức lợi nhuận được chia, thu xổ số kiến thiết.

Tổng chi ngân sách địa phương trong 06 tháng đầu năm ước 7.249,5 tỷ đồng, đạt 41% so với dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển ước 3.762,3% tỷ đồng, đạt 43,8%; chi thường xuyên ước 3.460,7 tỷ đồng, đạt 42,3% so với dự toán; chi trả nợ gốc ước 26,5 tỷ đồng, bằng 4,8% dự toán.

Trong Qúy III và 06 tháng cuối năm 2018, Sở Tài chính đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu, chi, tồn quỹ ngân sách nhà nước năm 2018; quy định về phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; rà soát các chương trình, đề án để tránh trùng lắp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển từng ngành, từng lĩnh vực; tham mưu triển khai bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo danh mục bán đấu giá được phê duyệt và xây dựng tham mưu phương án sắp xếp lại xe công, phương án khoán xe công sau khi có quy chế do Trung ương ban hành; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập,…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, đảm bảo mức thu ngân sách (thu nội địa) vượt so với dự toán; tập trung rà soát các tài sản trên đất và xây dựng phương án xử lý hiệu quả tài sản trên đất tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, tránh gây thất thoát tài sản của nhà nước. Ngoài ra, Ông cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục khai thác sâu các nguồn lực để huy động ngân sách trong 06 tháng cuối năm 2018, nhất là các dự án kêu gọi đầu tư…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT