Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh BR-VT
10:24 | 06/08/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (06-8), ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp cùng với các sở ngành và UBND cấp huyện nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt từ cuối tháng 9 năm 2015. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát hiện trạng, tiến hành xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời bám sát theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử - phiên bản 1.0 đã được ban hành. Trong quá trình xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của các sở ngành, địa phương (cấp huyện) thuộc tỉnh, báo cáo thông qua Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh sau đó gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định. Đầu tháng 6/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản nêu ý kiến góp ý; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của Bộ để tiến hành chỉnh sửa lại Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại cuộc họp chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu xây dựng; Định hướng phát triển; Mô hình Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; Nhiệm vụ cụ thể để thực hiện; Các giải pháp; Nguồn vốn. Ngoài ra, dự thảo Quyết định cũng phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các sở ngành tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến. Phần lớn ý kiến cho rằng, Tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông chưa thể hiện đầy đủ nội dung cần trình, báo cáo chưa làm rõ được việc tiếp thu và chỉnh sửa Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh theo ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, các đại biểu dự họp cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần rà soát, xác định mục tiêu cụ thể hơn đồng thời quan tâm đến nội dung kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan trong tỉnh và giữa tỉnh với Trung ương.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông trình bày cùng ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự họp, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, khẩn trương chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh để trình thông qua Thường trực UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch cũng lưu ý Sở phải xây dựng lộ trình thực hiện và xác định những việc cần phải ưu tiên làm ngay; liên kết việc triển khai chính quyền điện tử với xây dựng đô thị thông minh; có danh mục công việc và phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Ngọc Dung