Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
10:57 | 10/08/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (10/8), Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban quản lý các Khu công nghiệp báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp với các các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện) trong công tác giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự có có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Việc ban hành Quy chế phối hợp nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban quản lý với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp; cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư để phát triển Khu công nghệp theo quy hoạch, kế hoạch và tiến độ đã đề ra. Dự thảo Quy chế phối hợp gồm 3 chương 11 điều; theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp, ủy quyền; các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp theo chức, nhiệm vụ được giao.

Quy chế phối hợp nêu rõ, tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp với các cơ quan khác, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp như: tổ chức lấy ý kiến cơ quan phối hợp bằng văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị cơ quan phối hợp tham gia ý kiến; tổ chức họp, trong trường hợp cần thiết thì lập biên bản, để làm cơ sở xác định trách nhiệm các bên phải tiến hành theo thẩm quyền; tổ chức đoàn công tác liên ngành thực hiện khảo sát, điều tra, xử lý loại công việc có tính đặc thù...

Ngoài ra, Quy chế phối hợp cũng quy định một số dự án mới và mở rộng cần lấy ký kiến các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện như: các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng, dự án liên quan đến quốc phòng, các dự án có sử dụng diện tích đất lớn, dự án sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sản xuất phân bón chế biến bột cá....; những dự án cấp mới và mở rộng không phải lấy ý kiến sở, ban ngành như: dự án phù hợp quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng ngành nghề phù hợp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi nghe Ban Quan lý các Khu công nghiệp báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo quy chế phối hợp nêu trên, báo cáo xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh.

Nguyễn Hằng