Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo xây dựng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW
03:08 | 10/08/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (10-8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Công thương báo cáo về việc xây dựng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là  Chương trình hành động).

Toàn cảnh cuộc họp

Dự thảo Chương trình hành động đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 như sau: tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 60%, trong đó tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 65% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt 70%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân từ 10% trở lên; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chương trình hành động đã đặt ra các nhóm giải pháp để thực hiện, bao gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nhiệp; phân bố không gian công nghiệp phù hợp và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; phát triển doanh nghiệp công nghiệp, nguồn nhân lực công nghiệp và khoa học, công nghệ phục vụ công nghiệp; khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp. 

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc giao Sở Công thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan tiếp tục bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động nêu trên báo cáo UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó lưu ý: rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu phấn đấu cho phù hợp với thực tế địa phương, nhất là về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, đồng thời lập bảng thống kê, đánh giá các chỉ tiêu phấn đấu kèm theo Dự thảo.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, ngành công nghiệp của tỉnh BR-VT đã thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Thành phần kinh tế tăng trưởng nhanh và cùng với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển khá, giữ vai trò là động lực giúp cho ngành công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng ổn định. Cơ cấu ngành công nghiệp đã có sự chuyển dịch đúng hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến. Sản phẩm công nghiệp ngày càng đa dạng, có thêm nhiều sản phẩm mới. Một số công nghiệp đã trở thành nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm công nghiệp khác…

Bích Thủy