Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Cục Thống kê tỉnh
11:20 | 13/09/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (13-9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Cục Thống kê tỉnh báo cáo công tác thống kê 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 8 tháng đầu năm 2018, Cục Thống kê tỉnh đã tập trung thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên về các lĩnh vực (công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư, xã hội và môi trường, dân số, lao động, thương mại, dịch vụ và giá, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) theo quy trình, đúng phương án và đạt kế hoạch đã đề ra. Hầu hết, các cuộc điều tra đều đạt chất lượng về số liệu và đảm bảo về thời gian.

Bên cạnh các cuộc điều tra thường xuyên, Cục Thống kê tỉnh cũng đã tổ chức, triển khai thực hiện 02 cuộc điều tra lớn là: điều tra doanh nghiệp và điều tra khảo sát mức sống dân cư. Cuộc điều tra doanh nghiệp được tổ chức thực hiện theo Phương án tại Quyết định số 1251/QĐ-TCTK, ngày 22/8/2017 của Tổng Cục Thống kê. Cuộc điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2018 được chia làm 4 kỳ (kỳ 1 vào tháng 3/2018, kỳ 2 vào tháng 6/2018, kỳ 3 vào tháng 9/2018 và kỳ 4 vào tháng 12/2018), mỗi kỳ điều tra 11 địa bàn với 198 hộ dân.

Những tháng cuối năm 2018, Cục Thống kê tỉnh đề ra các nội dung thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ gồm: tổ chức thu thập, xử lý thông tin; biên soạn và phổ biến thông tin; khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa Trung ương và địa phương; phân tích, dự báo thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin; pháp chế, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra; công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng.

Tại cuộc họp, Cục Thống kê tỉnh kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí kịp thời cho việc thực hiện các nhiệm vụ thống kê phục vụ địa phương như: các cuộc điều tra thống kê phục vụ địa phương, khai thác cơ sở dữ liệu, kinh phí phát triển phần mềm tính IIP, GRDP, điều tra thu thập số liệu tính toán chỉ tiêu phục vụ địa phương; xuất bản Niên giám thống kê hàng năm… Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ di dời Chi cục Thống kê TP. Vũng Tàu đến một địa điểm khác phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC của Chi cục làm việc tốt hơn và người đến liên hệ công tác được thuận tiện (vì hiện nay, trụ sở Chi cục Thống kê TP. Vũng Tàu đã xuống cấp).

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đánh giá cao kết quả được trong 8 tháng đầu năm 2018 của Cục Thống kê tỉnh, đồng thời giao các sở, ngành liên quan khảo sát địa điểm báo cáo UBND tỉnh để có hướng bố trí, di dời Chi cục thống kê TP. Vũng Tàu đến vị trí phù hợp.

Bích Thủy