Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo và chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
06:57 | 06/12/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (06/12), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Liên minh hợp tác xã tỉnh báo cáo Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo và chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

 

Để chuẩn bị tổng kết đánh giá 15 năm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong tháng 01/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Theo đó, được sự ủy nhiệm của UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo và chỉ đạo về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo Kế hoạch, công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 của Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung vào các nội dung chính như: đánh giá tác động của việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU; phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện; đánh giá những chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể đối với những quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cơ bản trong Chỉ thị 35-CT/TU và những chuyển biến trong phát triển kinh tế tập thể ở các địa phương, các ngành…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long cơ bản đồng ý thông qua dự thảo Kế hoạch nêu trên; đồng thời yêu cầu Liên minh hợp Hợp tác xã phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhân rộng hơn nữa các mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bích Thủy