Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung
02:26 | 04/01/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (04/01), Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình bồi dưỡng 1000 doanh nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; việc thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Toàn cảnh cuộc họp

* Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình bồi dưỡng 1000 doanh nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục đích của Dự thảo Kế hoạch nhằm đánh giá tình hình thực hiện Chương trình bồi dưỡng 1000 doanh nhân giai đoạn 2017-2018, đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng doanh nhân giai đoạn 2019-2020.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp tiếp tục hoàn thiện Dự thảo nêu trên, trong đó lưu ý Kế hoạch đưa ra phải thiết thực phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo đạt hiệu quả cao, tránh hình thức; đánh giá được những thuận lợi khó khăn và đề xuất, kiến nghị với nội dung cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng hoàn thiện Dự thảo, đồng thời thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị.

* Thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh năm 2019

Trước đó, tại cuộc họp ngày 17/4/2018, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan thống nhất chủ trương thực hiện phương thức đặt hàng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh đối với 06 huyện, thị, thành phố (TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ, huyện Côn Đảo) và phương thức đấu thầu cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích đối với 02 huyện (Xuyên Mộc, Long Điền); năm 2019 hoàn tất lộ trình, thủ tục đấu thầu theo quy định hiện hành để lựa chọn đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí và cơ  chế thực hiện phương thức phù hợp để lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ công ích…

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan và đề xuất một số phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích như: từ năm 2019 trở đi thực hiện đấu thầu các sản phẩm, dịch vụ công ích theo Danh mục B ban hành kèm theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ; việc đấu thầu trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013, Nghi định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ; không ban hành bộ tiêu chí, cơ chế đặc thù để lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ngoài các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn…

Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát lại các quy định hiện hành để thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, tiết kiệm nhằm giảm chi phí cho ngân sách Tỉnh.

Bích Thủy