Liên kết site Liên kết site
Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm - không khói trên địa bàn tỉnh.
07:59 | 21/02/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sara Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sara Việt Nam đầu tư dự án Khu xử lý tập trung rác thải y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm - không khói trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Lô C1). Diện tích sử dụng đất khoảng 01 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 123 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung để thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh. Chủ đầu tư cam kết không xử lý chất thải ngoài tỉnh.

Quy mô dự án chia thành 02 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (0,5 ha) công suất xử lý chất thải rắn y tế 05 tấn/ngày; gồm lò đốt công suất 4.200 kg/ngày/lò và 01 lò đốt chất thải rắn y tế công suất 800 kg/ngày/lò. Giai đoạn 2 (0,5 ha) công suất xử lý chất thải rắn y tế 10 tấn/ngày, gồm lò đốt công suất 4.200 kg/ngày/lò và 02 lò đốt công suất 800 kg/ngày/lò.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Giai đoạn 1 thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường; thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử; hoạt động chính thức trong vòng 09 tháng kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Giai đoạn 2 khởi công xây dựng vào Quý III/2022, lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử  Quý IV/2022, đi vào hoạt động chính thức Quý IV/2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật  có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh đã đăng ký; hoạt động xây dựng chỉ được thực hiện trên cơ sở Giấy phép xây dựng, phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan được phê duyệt; chấp hành việc sử dụng đất của dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan; tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ đầu tư chỉ được thu gom và xử lý chất thải y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không được tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về giá xử lý rác y tế, Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính để được huớng dẫn các thủ tục về tính đơn giá xử lý rác y tế theo quy định; đồng thời phải tuân thủ các chính sách về đơn giá xử lý rác y tế của tỉnh được duyệt, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của các bệnh viện.

Về giải pháp bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án; có trách nhiệm căn cứ vào loại hình và quy mô dự án thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4727/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/8/2018, Sở Y tế tại Văn bản số 2111/SYT-NVY ngày 06/8/2018. Việc thu gom, vận chuyển chất thải y tế để xử lý theo mô hình tập trung, bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm, xử lý chất thải y tế và lưu giữ rác thực hiện đúng, đồng bộ và đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy định Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; Đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế, đề nghị phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư các công trình quản lý, xử lý đảm bảo triệt để chất thải đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường theo quy định, phải nhận diện đầy đủ và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời các rủi ro, sự cố môi trường có thế xảy ra đối với hoạt động của dự án.

Về thiết bị, công nghệ, Chủ đầu tư sử dụng công nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp và đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; cần triển khai dự án theo hồ sơ công nghệ đã thẩm định, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, kết quả công việc của dự án, cam kết tuân thủ quy định pháp luật và ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 588/SKHCN-QLCN ngày 23/8/2018. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ và thiết bị dự án, Chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; đăng ký thực hiện chuyến giao công nghệ (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm tra công nghệ để thực hiện dự án theo quy định.

Về kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh, thực hiện theo quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Cục thuế tỉnh để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan. Doanh thu và các lợi ích khác từ trong quá trình thực hiện sẽ được chia cho các Bên Hợp doanh theo quy định tại Hợp đồng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp, sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật đối với địa điểm thực hiện dự án đã đăng ký. Cơ quan đăng ký đầu tư không giải quyết tranh chấp phát sinh (nêu có) liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đăng ký của Nhà đầu tư.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật.

Nguồn: Quyết định số 342/QĐ-UBND