Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua nội dung một số tờ trình về dự thảo quy định áp dụng trên địa bàn tỉnh.
05:09 | 11/03/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (11/3), ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan để thông qua nội dung một số tờ trình về dự thảo quy định áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh cuộc họp

* Dự thảo tờ trình Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội, nghị hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Quy định).

Dự thảo Quy định gồm có 5 chương, 22 điều, quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Mức chi được đề xuất tối đa bằng mức chi quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Bộ Tài chính. Riêng một số trường hợp đặc biệt đối với tiếp khách trong nước và khách hạng đặc biệt đối với tiếp khách nước ngoài, mức chi do lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định.

Các mức chi tại Quy định này là mức chi tối đa làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị quy định các mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính hoặc thống nhất bằng văn bản trong toàn đơn vị đối với các đơn vị chưa tự chủ về tài chính để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

* Dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh.

Theo đó, nội dung về Đối tượng điều chỉnh nêu tại điểm b, khoản 1, điều 2 của Quy định hiện tại được Sở Tài chính đề xuất sửa đổi như sau: “b) Các cơ sở ngoài công lập thuộc lĩnh vực hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; các cơ sở ngoài công lập đã đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 53/2006/ND-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”.

Điều 5 về Xử lý tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được sửa đổi, bổ sung như sau: “Ngân sách tỉnh bố trí vốn hoặc ứng tiền từ Qũy phát triển đất thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng được ứng từ Quỹ phát triển đất được ngân sách tỉnh bố trí để hoàn trả cho Qũy phát triển đất”

Kết luận tại cuộc họp, Thường trực UBND tỉnh về cơ bản thông qua các tờ trình nêu trên.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn