Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua nội dung Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghệ làng nghề trên địa bàn tỉnh.
03:53 | 01/04/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (01/4), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Công thương báo cáo Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghệ làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

*Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy chế gồm 05 chương và 25 điều. Theo đó, việc phối hợp quản lý được thực hiện theo nguyên tắc: đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, từng cấp; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; đảm bảo tính thống nhất, tập trung, không hình thức, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp…

*Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghệ làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý cụm công nghiệp, cụm làng nghề trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc phối hợp quản lý được thực hiện theo nguyên tắc:  Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì; công tác phối hợp quản lý phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo trong công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của đơn vị thứ cấp trong cụm công nghiệp...

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình thống nhất thông qua 02 Quy chế nêu trên.

Bích Thủy