Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo Dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND.
03:46 | 13/05/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (13/5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Tài chính báo cáo dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Theo báo cáo của Sở Tài chính cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 1562-TB/TU yêu cầu điều chuyển các cơ sở nhà đất là tài sản của Đảng do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý tại khu vực Cụm 3 về cho UBND tỉnh quản lý để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức bàn giao, tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại khu vực Cụm 3. Ngoài ra, tại văn bản số 3276-CV/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng cũng hướng dẫn về việc điều chuyển tài sản thuộc thẩm quyền cơ quan Đảng sang UBND tỉnh. Theo đó, thẩm quyền quyết định điều chuyển trụ sở số 68 đường Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu (thuộc khu vực Cụm 3) sang UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do HĐND cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công (Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Tài chính). Trên cơ sở đó, việc bổ sung nội dung Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh là cần thiết nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản của Đảng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND gồm có 03 điều, trong đó quy định về phạm vi điều chỉnh, về đối tượng áp dụng... Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản từ cơ quan của Đảng (Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Đảng trên địa bàn tỉnh) sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh được giao cho UBND tỉnh.

Qua ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long về cơ bản đồng ý thông qua Dự thảo Tờ trình nêu trên, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh lại Dự thảo để trình tại kỳ họp lần thứ 12 của HĐND tỉnh.

Bích Thủy