Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  23578407
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành
08:20 | 04/01/2018 Print   E-mail    

Ngày 28/12/2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII cho gần 60 công chức, viên chức và người lao động. đang làm việc tại Sở Tư pháp.

Đồng chí Chu Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh giới thiệu 04 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21/NQ-TW về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Công chức, viên chức và người lao động tham gia Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII lần này sẽ viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 04 Nghị quyết đã được giới thiệu tại Hội nghị; Liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII trong thời gian tới.

Nguồn: sotp.baria-vungtau.gov.vn