Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11:02 | 26/04/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 01/4/2018, các tập đơn giá xây dựng công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố tại các Quyết định  số: 372/QĐ-UBND, 373/QĐ-UBND, 374/QĐ-UBND, 375/QĐ-UBND, 376/QĐ-UBND, 377/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 được áp dụng để lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc xử lý chuyển tiếp được hướng dẫn như sau:

- Công trình, hạng mục công trình đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 01/4/2018 thì thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình nhưng đến ngày 01/4/2018 chưa ký hợp đồng xây dựng thì được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và tổ chức phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành. Khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình xây dựng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

*Ngày 08/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành 06 Quyết định công bố các đơn giá liên quan đến xây dựng công trình, bao gồm:

1. Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần xây dựng) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3. Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần lắp đặt) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4. Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

5. Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần sửa chữa) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

6. Quyết định số 377/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

*Ngày 23/4/2018, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 06 Quyết định trước đây của UBND tỉnh liên quan đến đơn giá xây dựng công trình, bao gồm:

1. Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình bưu chính, viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần sửa chữa) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

3. Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng, huyện Côn Đảo;

4. Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 về việc công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá công trình huyện Côn Đảo (phần xây dựng) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011;

5. Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt, huyện Côn Đảo;

6. Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 về việc công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá công trình huyện Côn Đảo (phần lắp đặt) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011.

 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 10/2018/QĐ-UBND;
Hướng dẫn 3101/HD-UBND)