KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3815/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 3815/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3814/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Châu Đức. Chi tiết Quyết định số 3814/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3813/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Xuyên Mộc. Chi tiết Quyết định số 3813/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3812/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bà Rịa. Chi tiết Quyết định số 3812/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3826/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 3826/QĐ-UBND xem tại đây    

Đọc tiếp »