KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3833/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Côn Đảo. Chi tiết Quyết định số 3833/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3832/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tân Thành. Chi tiết Quyết định số 3832/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Xuyên Mộc. Chi tiết Quyết định số 3831/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3830/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Châu Đức. Chi tiết Quyết định số 3830/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3829/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Long Điền. Chi tiết Quyết định số 3829/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »