KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 23/4/2019, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 1009/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 12/03/2019, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Côn Đảo. Chi tiết Quyết định số 546/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 12/03/2019, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đất Đỏ. Chi tiết Quyết định số 545/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 12/03/2019, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Xuyên Mộc. Chi tiết Quyết định số 541/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »

Ngày 12/03/2019, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 542/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Điền. Chi tiết Quyết định số 542/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »