LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/4/2013 ĐẾN 05/4/2013

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/4/2013 ĐẾN 05/4/2013

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

 Thứ 2 (01/4)

Sáng

08 giờ Họp TTrTU nghe b/c về tổ chức các sự kiện VHTTDL năm 2013

Đ/c Trần Minh Sanh, Đ/c Hồ Văn Niên

 

Sở VHTTDL

 

Văn phòng Tỉnh ủy mời

VPTU

 

08 giờ Họp Tổ giúp việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)

Đ/c Trần Ngọc Thới

Sở TNMT

TTrHĐND, Thành viên Tổ theo quyết định 450/QĐ-UBT (TNMT, TP, CAT, Bộ CHQS, XD, GTVT, NNPTNT, TTTT, TC, CgT, KHĐT, LĐTBXH, Cục thuế, Ban Tôn giáo, các Huyện, Thành phố), Báo, Đài

VPUBT

Chiều

14 giờ Làm việc với huyện TT nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch 2013

Đ/c Trần Minh Sanh

 

Tân Thành

 

Theo kế hoạch, TTr Huyện ủy, UBND Huyện Tân Thành, Báo, Đài

 

Tân Thành

 

 

14 giờ Làm việc với Nhà đầu tư

Đ/c Hồ Văn Niên

 

Theo kế hoạch

VPUBT

 Thứ 3 (02/4)

Sáng

08 giờ Tiếp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương

Đ/c Trần Minh Sanh, Đ/c Hồ Văn Niên

 

Sở CgT

 

TTrTU, TTrHĐND, Sở CgT, KHĐT, XD, TNMT, TC, LĐTBXH, NNPTNT, VPTU, VPUBT, ĐL tỉnh, CCQLTT, Ban QLKCN, Báo, Đài

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp BCH Đảng bộ

Chủ tịch, các PCT

 

VPTU

Văn phòng Tỉnh ủy mời

 

VPTU

 

Làm việc với Cục thuế

Đ/c Hồ Văn Niên

 

Theo kế hoạch

VPUBT

Thứ 4 (03/4)

Sáng

08 giờ Họp Tổ Hỗ trợ các DA ngoài hàng rào Khu Công nghiệp

Đ/c Hồ Văn Niên

 

Sở TC, KHĐT

 

Thành viên Tổ Hỗ trợ, TPVT, Côn Đảo

VPUBT

08 giờ Nghe b/c Dự án đầu tư khôi phục di tích lịch sử cách mạng địa đạo Hắc Dịch

Đ/c Lê Thanh Dũng

 

Huyện TT

Sở VHTTDL, KHĐT, TNMT, TC, XD, Bộ CHQS, MTTQ, Ban TGTU, VPTU, huyện TT, BTàng tỉnh, các nhân chứng

VPUBT

Chiều

14 giờ Họp Ban TVTU

TTrUB

VPTU

Văn phòng Tỉnh ủy mời

VPTU

14 giờ Nghe báo cáo việc tu bổ tôn tạo tại Khu Di tích Côn Đảo

Đ/c Lê Thanh Dũng

Sở VHTTDL

Sở VHTTDL, LĐTBXH, XD, KHĐT, TC, Bộ CHQS, Ban TGTU, VPTU, huyện Côn Đảo, Hội người Tù kháng chiến, đơn vị tư vấn (Sở VHTTDL mời)

VPUBT

Thứ 5 (04/4)

Sáng

08 giờ Nghe b/c phương án kiến trúc công trình khu trụ sở làm việc các cơ quan HCSN

Đ/c Trần Minh Sanh, Đ/c Trần Ngọc Thới

 

Sở XD

 

TTrTU, TTrHĐND, Sở XD, KHĐT, TC, TNMT, GTVT, YT, TP, CgT, LĐTBXH, NgV, Tỉnh đoàn, LHTCHN, TTXTĐT, VPUBT, Ban QLDA Sở XD

VPUBT

08 giờ Làm việc với HHDL

Đ/c Hồ Văn Niên

HHDL

BCH HHDL

VPUBT

08 giờ Nghe b/c Chương trình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020”

Đ/c Lê Thanh Dũng

Sở LĐTBXH

 

Sở LĐTBXH, CgT, CNNHCSXH, VHTTDL, XD, KHĐT, TC, YT, GDĐT, BHXH, NNPTNT, TTTT, MTTQ, CgT, Điện lực tỉnh, Trường CĐ Nghề, Ban TGTU, LĐLĐ, VPTU, Ban DT, các Huyện, Thành phố, Báo, Đài

VPUBT

Chiều

14 giờ Làm việc với huyện XM nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch 2013

Đ/c Trần Minh Sanh

 

Huyện Xuyên Mộc

 

Theo kế hoạch, TTr Huyện ủy, UBND Huyện Xuyên Mộc, Báo, Đài

Xuyên Mộc

 

14 giờ Làm việc về công tác tổ chức sự kiện và KH xúc tiến Du lịch

Đ/c Hồ Văn Niên

 

Sở VHTTDL

 

Sở VHTTDL, NgV, TC, HHDL, TTXTDL

VPUBT

14 giờ Họp thông qua Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020

Đ/c Trần Ngọc Thới

 

Sở XD

 

Theo quyết định 1987/QĐ-UBT, các Huyện, Thành phố, Báo, Đài

 

VPUBT

14 giờ Nghe b/c dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận 51-KL/TW về đổi mới toàn diện GDĐT đến năm 2020

Đ/c Lê Thanh Dũng

Sở GDĐT

Sở GDĐT, VHTTDL, NV, LĐTBXH, KHĐT, TC, Trường ĐH BRVT, Trường CĐ Nghề, CĐCĐ, CĐSP, Ban TGTU, VPTU, Ban DT, các Huyện, Thành phố

VPUBT

Thứ 6 (05/4)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ Dự Sơ kết tuyển quân đợt 1/2013

Đ/c Trần Minh Sanh

 

Bộ CHQS

 

Theo kế hoạch, Báo, Đài

 

Bộ CHQS

 

14 giờ Họp Hội đồng XSKT

Đ/c Hồ Văn Niên

Công ty

 

Thành viên Hội đồng

VPUBT

14 giờ Họp Thông qua kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết TW 6 về phát triển KHCN

Đ/c Lê Thanh Dũng

Sở KHCN

Sở KHCN, GDĐT, Ban TGTU, Ban VHXH, Ban KTNS, VPTU, VPUBT, các Sở KHĐT, TC, NV, YT, NNPTNT, CgT, GTVT, XD, TNMT, TTTT, VHTTDL, LH các Hội KHCT

VPUBT