PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị do nội dung của các quyết định nêu trên không còn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ định mức). Theo đó, định mức được quy định cho các nhóm dịch vụ sau đây: Đối với dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 và thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2018 và thay thế Quyết định số...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi tiết...

Đọc tiếp »