PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Công an Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh BR-VT Quyết định này nhằm thay thế Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày  23 tháng 8 năm 2011. Chi tiết Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

Đọc tiếp »

Danh mục phi, lệ phí để thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Tư pháp Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính của ngành Văn hóa và Thể thao Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »