PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính của ngành Văn hóa và Thể thao Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính của ngành Y tế Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính của ngành Du lịch. Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »

Danh mục phí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính của ngành Khoa học và Công nghệ Chi tiết Danh mục

Đọc tiếp »