PHÍ - LỆ PHÍ PHÍ - LỆ PHÍ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về quy định mức mức thu phí tại các Chợ trên địa bàn tỉnh. Chi tiết Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Chi tiết Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND    

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép họat động điện lực trên đia bàn tỉnh. Chi tiết Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Chi tiết Quyết định số...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Chi tiết Quyết định số...

Đọc tiếp »