SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI

          ĐVT 8 tháng năm 2018 Tháng 9 năm 2018 Cộng dồn 9 tháng năm 2018 Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2017   Tháng 9 năm 2018 ...

Đọc tiếp »

          Thực hiện 8 tháng năm 2018 Ước tính tháng 9 năm 2018 Cộng dồn 9 tháng năm 2018 So với cùng kỳ năm 2017 (%)       ...

Đọc tiếp »

      Đơn vị tính Qúy I năm 2018 Qúy II năm 2018 Qúy III năm 2018 9 tháng năm 2018             ...

Đọc tiếp »

          Thực hiện Ước tính quý III năm 2018  (Tỷ đồng) So với cùng kỳ năm 2017 (%)   Qúy I năm 2018  (Tỷ đồng) Quý II năm 2018 (Tỷ đồng) ...

Đọc tiếp »

          Thực hiện Ước tính quý III năm 2018  (Tỷ đồng) So với cùng kỳ năm 2017 (%)       Qúy I năm 2018  (Tỷ đồng) Quý II ...

Đọc tiếp »
Tin bài khác