SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI
Xuất, nhập khẩu năm 2017 (04:19 | 03/01/2018)

   Thực hiện    11 tháng    năm 2017 (Ngàn USD)  Ước tính    tháng 12   năm 2017 (Ngàn USD)  Ước năm 2017 (Ngàn USD)  Ước năm 2017 so với năm 2016 (%) ...

Đọc tiếp »

            Đơn vị tính: %       Chỉ số giá tháng 12 năm 2017 so với: Chỉ số giá bình quân       Kỳ Tháng 12 Tháng 11 12 tháng năm...

Đọc tiếp »

     Thực hiện năm 2016  Ước tính   năm 2017 So sánh năm 2017  với năm 2016 (%)           Diện tích rừng trồng mới tập trung (Ha) 1.013,0 ...

Đọc tiếp »

    Chỉ tiêu ĐVT 11 tháng      năm    2017 Tháng 12     năm  2017 Năm 2017 Tăng/giảm tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 ...

Đọc tiếp »
Y tế năm 2017 (09:32 | 04/01/2018)

    Chỉ tiêu ĐVT 11 tháng năm 2017 Tháng 12 năm 2017 Năm  2017 Tăng/giảm tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 Tăng/giảm    năm 2017 so với năm  2016 ...

Đọc tiếp »