SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2017

Đọc tiếp »

Doanh thu hoạt động dịch vụ 9 tháng đầu năm 2107 (trừ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành)

Đọc tiếp »

Y tế, Văn hóa, Thể thao 9 tháng đầu năm 2017

Đọc tiếp »

Một số chỉ tiêu xã hội khác 9 tháng đầu năm 2017

Đọc tiếp »

Trật tự, an toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2017

Đọc tiếp »