SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI

      Đơn  vị tính  Thực hiện quý I năm 2018  Ước tính quý I năm 2019 Tăng/giảm  so với cùng kỳ năm 2018      ...

Đọc tiếp »

   Thực hiện tháng 2 năm 2019  Ước tính tháng 3 năm 2019  Ước tính quý I năm 2019 Tháng 3 năm 2019 Quý I năm 2019 So với cùng kỳ năm 2018  ...

Đọc tiếp »

          Đơn vị tính: Tỷ đồng, %    Thực hiện tháng 2 năm 2019  Ước tính tháng 3 năm 2019  Ước tính quý I năm 2019 Tháng 3 năm...

Đọc tiếp »

    Đơn vị tính: Nghìn USD, %    Thực hiện tháng 2 năm 2019  Ước tính tháng 3 năm 2019  Ước tính quý I năm 2019 Tháng 3 năm 2019 Quý I năm 2019 So với cùng kỳ năm 2018 ...

Đọc tiếp »

        Đơn vị tính: %       Chỉ số giá tháng 3 năm 2019 so với: Chỉ số giá bình quân quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018       ...

Đọc tiếp »