Số liệu thống kê kinh tế - xã hội - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI

     Thực hiện 6 tháng đầu năm 2017  (Tấn)  Ước tính   6 tháng đầu năm 2018 (Tấn) 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 (%)           Sản lượng thuỷ sản ...

Đọc tiếp »

  Theo giá hiện hành Theo giá so sánh 2010   Ước tính 6 tháng năm 2018 (Tỷ đồng) Cơ cấu (%) Ước tính 6 tháng năm 2018 (Tỷ đồng) So với cùng kỳ (%) ...

Đọc tiếp »

  Thực hiện  5 tháng đầu năm 2018 (Tỷ đồng) Ước tính tháng 6 năm 2018  (Tỷ đồng) Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2018 (Tỷ đồng) 6 tháng đầu năm 2018 so với dự toán năm 2018 ...

Đọc tiếp »

  Thực hiện 5 tháng đầu năm 2018 (Tỷ đồng) Ước tính tháng 6 năm 2018  (Tỷ đồng) Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2018 (Tỷ đồng) 6 tháng đầu năm 2018 so với dự toán năm 2018  (%)...

Đọc tiếp »

Chỉ tiêu Thực hiện năm 2017 (Tỷ đồng) Thực hiện đến 31/5/2018 (Tỷ đồng) Ước đến cuối tháng 6/2018 Tỷ lệ % tăng, giảm Thực hiện (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) So với đầu năm So với tháng...

Đọc tiếp »