SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI

      Thực hiện 2 tháng đầu năm 2018  (Tỷ đồng) Ước tính tháng 3 năm 2018  (Tỷ đồng) Cộng dồn 3 tháng  đầu năm 2018 (Tỷ đồng) 3 tháng đầu năm 2018 so với dự...

Đọc tiếp »
Huy động vốn quý I năm 2018 (10:05 | 03/04/2018)

    Chỉ tiêu Thực hiện năm 2017 (Tỷ đồng) Thực hiện đến 28/2/2018 (Tỷ đồng) Ước đến cuối tháng 3/2018 Tỷ lệ % tăng, giảm Thực hiện (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) So với đầu năm So với tháng trước ...

Đọc tiếp »

Chỉ tiêu Thực hiện  năm 2017 (Tỷ đồng) Thực hiện đến 28/2/2018 (Tỷ đồng) Ước đến cuối tháng 3/2018 So sánh tăng, giảm (%) Thực hiện (Tỷ đồng) Tỷ trọng (%) So với đầu năm So với tháng trước ...

Đọc tiếp »

    Thực hiện cùng kỳ năm trước Thực hiện kỳ báo cáo Kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm 2017  (%)          Diện tích gieo cấy lúa (Ha) 6.681,5 ...

Đọc tiếp »

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2 tháng đầu năm 2018 Ước tính tháng 3 năm 2018 Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2018 Tháng 3  năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017  (%) 3...

Đọc tiếp »