Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
04:15 | 01/10/2018 Print   E-mail    

 

 

 

 

Thực hiện 8 tháng
năm
 2018
 (Tỷ đồng)

Ước tính tháng 9
năm
2018
(Tỷ đồng)

Cộng dồn
 9 tháng
năm
2018
(Tỷ đồng)

9 tháng
năm 2018
so với
kế hoạch
 (%)

So với cùng kỳnăm 2017(%)

  

Tháng 9
năm
2018

9 tháng
năm
2018

        

Tổng số

3.888,4

706,4

4.594,8

70,59

176,96

137,45

1.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

3.153,9

528,2

3.682,1

67,34

170,84

140,84

 

Vốn cân đối ngân sách tỉnh

2.575,9

465,2

3.041,1

81,17

184,67

162,78

 

Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

-

-

-

 

Vốn nước ngoài (ODA)

-

-

-

 

Xổ số kiến thiết

306,4

27,0

333,4

50,85

94,52

76,14

 

Vốn khác

271,6

36,0

307,6

38,45

4.035,87

138,08

2.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện

704,8

175,0

879,8

84,51

201,66

125,15

 

Vốn cân đối ngân sách huyện

666,2

170,2

836,4

84,06

211,22

128,10

 

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

38,6

4,8

43,4

94,33

77,49

86,70

 

Vốn khác

-

-

-

3.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã

29,7

3,2

32,9

98,67

128,98