Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước các quý
04:17 | 01/10/2018 Print   E-mail    

 

 

 

 

Thực hiện

Ước tính
quý III
năm
2018
(Tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm 2017
(%)

  

Quý I
năm 2018
(Tỷ đồng)

Quý II
năm 2018
(Tỷ đồng)

Quý I
năm
2018

Quý II
năm
2018

Quý III
năm
2018

        

Tổng số

1.254,3

1.383,3

1.957,3

114,49

137,06

158,11

1.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

1.055,1

1.185,0

1.442,0

108,50

151,52

167,70

 

Vốn cân đối ngân sách tỉnh

815,7

973,7

1.251,8

111,30

194,04

197,57

 

Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

          -    

          -    

          -    

 

Vốn nước ngoài (ODA)

          -    

          -    

          -    

 

Xổ số kiến thiết

150,6

102,3

80,5

111,71

52,56

74,22

 

Vốn khác

88,9

109,0

109,7

107,08

168,33

146,26

2.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện

187,3

187,6

504,9

164,43

84,91

137,21

 

Vốn cân đối ngân sách huyện

172,3

173,6

490,5

171,17

85,54

140,41

 

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

15,0

14,0

14,4

113,78

77,82

77,09

 

Vốn khác

          -    

          -    

          -    

3.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã

11,8

10,7

10,3

128,19

171,40

103,24