Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác các quý
04:21 | 01/10/2018 Print   E-mail    

 

 

 

 

Thực hiện

Ước tính
quý III
năm
2018
 (Tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm trước
(%)

  

Qúy I
năm 2018
 (Tỷ đồng)

Quý II
năm 2018
(Tỷ đồng)

Quý I
năm
2018

Quý II
năm
2018

Quý III
năm
2018

        

1. Dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành

2.911,5

2.720,5

2.832,4

111,89

111,12

117,00

 

Dịch vụ lưu trú

551,8

649,2

719,1

112,50

116,10

112,36

 

Dịch vụ ăn uống

2.283,0

1.997,3

2.036,2

111,76

109,23

118,98

 

Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

76,7

74,1

77,0

111,38

122,58

111,12

2. Dịch vụ tiêu dùng khác

3.176,4

2.914,6

3.013,5

110,31

110,22

112,05

 

Dịch vụ kinh doanh bất động sản

604,6

470,6

461,4

108,09

104,59

107,16

 

Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ

907,6

724,9

797,2

108,35

111,75

111,55

 

Dịch vụ giáo dục và đào tạo

209,7

246,8

247,2

113,21

103,62

113,84

 

Dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

111,9

116,8

114,9

106,15

106,32

114,68

 

Dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1.128,2

1.153,5

1.187,3

113,54

114,53

115,48

 

Dịch vụ sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

55,9

53,4

57,3

112,09

95,87

107,36

 

Dịch vụ khác

158,4

148,7

148,2

106,94

110,19

102,03