Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Số ngày khách và lượt khách tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
04:22 | 01/10/2018 Print   E-mail    

 

 

 

Thực hiện
8 tháng
năm
2018

Ước tính tháng 9
năm
2018

Cộng dồn
9 tháng
năm
2018

So với cùng kỳ

năm 2017
(%)

 

Tháng 9
năm 2018

9 tháng
năm 2018

      

I. Dịch vụ lưu trú

     

 1. Lượt khách phục vụ (Lượt khách)

3.892.452

484.008

4.376.460

112,48

113,01

   1.1 Lượt khách ngủ qua đêm

2.387.571

281.972

2.669.543

113,00

112,31

     - Khách quốc tế

296.101

33.437

329.538

114,24

113,56

     - Khách trong nước

2.091.470

248.535

2.340.005

112,84

112,14

   1.2. Lượt khách trong ngày

1.504.881

202.036

1.706.917

111,75

114,13

 2. Ngày khách phục vụ (Ngày khách)

3.730.812

437.880

4.168.692

113,35

112,95

     - Khách quốc tế

667.623

79.536

747.159

112,52

112,73

     - Khách trong nước

3.063.189

358.344

3.421.533

113,54

113,00

II. Dịch vụ lữ  hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

     

 1. Lượt khách du lịch theo tour

(Lượt khách)

70.185

8.764

78.949

116,03

114,30

   - Lượt khách quốc tế

6.908

713

7.621

118,44

109,39

   - Lượt khách trong nước

60.894

7.691

68.585

115,83

114,82

   - Lượt khách VN ra nước ngoài

2.383

360

2.743

115,76

115,75

 2. Ngày khách du lịch theo tour

(Ngày khách)

273.319

34.261

307.580

116,19

114,69

   - Khách quốc tế

22.285

2.257

24.542

117,55

104,64

   - Khách trong nước

239.476

30.219

269.695

116,16

115,59

   - Khách VN ra nước ngoài

11.558

1.785

13.343

114,86

116,96