Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Hoạt động bưu chính, viễn thông năm 2018
10:33 | 10/04/2019 Print   E-mail    

 

 

Chính thức
năm 2017
(Thuê bao)

Ước tính
năm 2018
(Thuê bao)

Ước tính
năm 2018 so với

năm 2017 (%)

     

Số thuê bao điện thoại phát triển mới

810.000

813.000

100,37

 

Cố định

1.100

1.000

90,91

 

Di động

808.900

812.000

100,38

Số thuê bao điện thoại có đến cuối kỳ báo cáo

2.380.000

2.387.800

100,33

 

Cố định

210.000

210.090

100,04

 

Di động

2.170.000

2.177.710

100,36

Số thuê bao internet phát triển mới

40.100

45.000

112,22

Số thuê bao internet có đến cuối kỳ báo cáo

665.000

697.240

104,85