Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I năm 2019
03:12 | 10/04/2019 Print   E-mail    

 

 

    

Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

 

Thực hiện
tháng 2
năm
2019

Ước tính
tháng 3
năm
2019

Ước tính
quý I
năm
2019

Quý I
năm 2019
so với
dự toán
năm 2019

Quý I
năm 2019
so với
cùng kỳ
năm 2018

      

Tổng thu ngân sách Nhà nước

5.042,6

5.351,0

18.026,1

24,23

91,01

Thu dầu thô

1.648,5

2.000,0

5.740,1

24,90

75,71

Thu thuế xuất nhập khẩu

1.194,0

1.151,0

3.800,0

19,05

84,51

Thu nội địa

2.200,2

2.200,0

8.486,0

27,03

109,79

Trong đó:

     

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

222,4

210,0

1.215,3

21,85

96,73

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương

12,0

20,0

131,6

21,93

93,19

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

794,1

670,0

3.004,5

23,11

115,25

Khu vực ngoài quốc doanh

189,9

250,0

921,3

26,32

106,68

Thuế thu nhập cá nhân

302,9

325,0

962,9

37,18

134,79

Tiền sử dụng đất

64,7

85,0

284,9

47,48

129,86

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

35,2

165,0

279,1

42,94

45,30

Thuế bảo vệ môi trường

122,1

120,0

325,5

25,73

161,43

Phí, lệ phí

115,8

105,0

351,0

26,00

118,40

Thu xổ số kiến thiết

263,7

183,0

640,3

48,51

110,11

Thu NSTW bổ sung có mục tiêu

-

-

-

Thu bán đấu giá trụ sở cơ quan Nhà nước, các lô đất công

-

-

-

Thu kết dư ngân sách năm 2018

-

-

-