Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Chi ngân sách địa phương quý I năm 2019
03:13 | 10/04/2019 Print   E-mail    

    

Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

 

Thực hiện
tháng 2
năm
2019

Ước tính
tháng 3
năm
2019

Ước tính
quý I
năm
2019

Quý I
năm 2019
so với
dự toán
năm 2019

Quý I
năm 2019
so với
cùng kỳ
năm 2018

      

Tổng chi ngân sách địa phương

909,8

1.328,7

3.708,0

20,00

105,70

Chi đầu tư phát triển

355,3

700,0

1.905,3

21,38

106,23

Chi thường xuyên

554,6

628,7

1.802,7

19,54

105,15

Trong đó:

     

Chi trợ giá theo chính sách

0,9

1,1

2,5

27,01

30,12

Chi sự nghiệp kinh tế

78,8

100,0

273,0

18,32

134,91

Chi sự nghiệp môi trường

42,5

30,0

106,2

15,36

111,79

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

213,0

160,0

502,4

23,54

104,12

Chi sự nghiệp y tế

12,3

85,9

122,6

19,87

120,43

Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

12,0

33,2

58,3

38,03

180,04

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

4,5

8,4

18,4

15,97

121,76

Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

1,5

1,0

3,8

12,21

123,65

Chi đảm bảo xã hội

24,8

60,0

197,6

24,05

104,09

Chi quản lý hành chính

100,3

120,0

369,6

25,85

89,44

Chi an ninh quốc phòng

37,7

20,0

75,2

24,75

111,54

Chi Trả nợ

-

-

-