Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Kết quả sản xuất lâm nghiệp quý I năm 2019
03:18 | 10/04/2019 Print   E-mail    

 

 Thực hiện
tháng 2 năm
2019

 Ước tính
tháng 3
năm
2019

 Ước tính
quý I
năm
2019

Tháng 3
năm 2019

Quý I
năm 2019

So với cùng kỳ
năm 2018

       

Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu

     
 

Sản lượng gỗ khai thác (M3)

6.864

6.815

20.646

103,10

103,07

 

Sản lượng củi khai thác (Ster)

934

928

2.718

103,21

103,13

Số vụ cháy rừng (Vụ)

0

1

1

100,00

100,00

Diện tích rừng bị cháy (Ha)

0

0

0

46,25

46,25

Số vụ phá rừng (Vụ)

0

2

3

100,00

75,00