Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Sản lượng thủy sản quý I năm 2019
03:20 | 10/04/2019 Print   E-mail    

 

 

    

Đơn vị tính: Tấn, %

 

 Thực hiện
tháng 2 năm
2019

 Ước tính

tháng 3
năm
2019

 Ước tính
quý I
năm
2019

Tháng 3
năm 2019

Quý I
năm 2019

So với cùng kỳ

năm 2018

      

Sản lượng thuỷ sản

29.988

31.380

90.885

103,12

102,82

23.773

24.890

72.005

103,32

102,98

Tôm

1.270

1.319

3.827

103,13

103,14

Thủy sản khác

4.945

5.171

15.053

102,16

101,97

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng

1.437

1.452

4.305

103,25

103,21

789

782

2.361

103,12

103,09

Tôm

562

582

1.689

103,46

103,46

Thủy sản khác

86

88

255

103,02

102,81

Sản lượng thuỷ sản khai thác

28.551

29.928

86.580

103,11

102,80

22.984

24.108

69.644

103,32

102,97

Tôm

707

737

2.138

102,86

102,89

Thủy sản khác

4.860

5.083

14.798

102,15

101,96