Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành
03:25 | 10/04/2019 Print   E-mail    

  

Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

 

 Thực hiện
quý IV
năm
2018

 Ước tính
quý I
năm
2019

Qúy I năm 2019

So với
quý trước

So với cùng kỳ năm 2018

     

Tổng số

11.331,4

10.496,6

92,63

114,03

Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước

2.677,2

2.519,3

94,10

110,37

Vốn trái phiếu Chính phủ

-

-

Vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước

-

-

Vốn vay từ các nguồn khác (của khu vực Nhà nước)

191,0

187,3

98,09

99,65

Vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước (vốn tự có)

876,8

905,1

103,23

98,96

Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân

3.388,1

3.004,2

88,67

111,12

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

3.813,1

3.535,4

92,72

127,00

Vốn huy động khác

385,3

345,3

89,62

103,80