Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý quý I năm 2019
03:26 | 10/04/2019 Print   E-mail    

    

Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

 

Thực hiện tháng 2
năm
2019

Ước tính tháng 3
năm
2019

 Ước tính
quý I
năm
2019

Quý I
năm 2019
so với
kế hoạch

Tháng 3
năm 2019

Quý I
năm 2019

So với cùng kỳ
năm 2018

       

Tổng số

452,9

494,4

1.479,5

22,44

116,84

117,93

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

350,1

383,4

1.135,7

21,20

105,66

107,63

Vốn cân đối ngân sách tỉnh

300,6

325,9

968,6

25,29

114,15

118,75

Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

          -    

          -    

          -    

Vốn nước ngoài (ODA)

          -    

          -    

          -    

Xổ số kiến thiết

22,7

30,0

85,9

9,81

66,35

57,02

Vốn khác

26,9

27,5

81,2

16,25

85,56

91,40

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện

102,8

111,0

343,8

27,81

195,54

183,30

Vốn cân đối ngân sách huyện

98,5

106,5

330,4

27,72

204,27

191,78

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

4,3

4,5

13,4

30,37

97,23

87,55

Vốn khác

          -    

          -    

          -    

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã

          -    

          -    

          -