Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác quý I năm 2019
03:28 | 10/04/2019 Print   E-mail    

    

Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

 

 Thực hiện
tháng 2 năm
2019

 Ước tính
tháng 3
năm
2019

 Ước tính
quý I
năm
2019

Tháng 3
năm 2019

Quý I
năm 2019

So với cùng kỳ
năm 2018

      

Dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành

1.066,0

1.058,2

3.164,1

111,24

112,49

Dịch vụ lưu trú

477,9

468,4

1.411,3

115,86

116,75

Dịch vụ ăn uống

555,3

556,9

1.654,9

107,54

109,02

Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

32,8

32,9

97,9

112,99

113,83

Dịch vụ tiêu dùng khác

1.088,2

1.103,7

3.264,5

111,98

111,10

Dịch vụ kinh doanh bất động sản

206,0

209,4

618,4

110,99

111,50

Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ

247,1

250,2

743,7

111,67

112,32

Dịch vụ giáo dục và đào tạo

92,3

93,3

276,9

109,16

110,24

Dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

37,7

38,2

113,4

108,64

109,23

Dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí

424,0

430,1

1.268,9

113,89

110,79

Dịch vụ sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

23,6

23,8

70,6

109,72

111,89

Dịch vụ khác

57,5

58,5

172,7

110,81

109,13