Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Số liệu thống kê kinh tế - xã hội
Số ngày khách và lượt khách quý I năm 2019
03:30 | 10/04/2019 Print   E-mail    

 

 Thực hiện
tháng 2
năm
2019

 Ước tính
tháng 3
năm
2019

 Ước tính
quý I
năm
2019

Tháng 3
năm 2019

Quý I
năm 2019

So với cùng kỳ
năm 2018

      

1. Dịch vụ lưu trú

     

Lượt khách phục vụ (Lượt khách)

532.911

545.070

1.608.098

115,59

112,97

Lượt khách ngủ qua đêm

334.247

344.280

1.013.012

117,37

115,33

Khách quốc tế

43.696

44.186

132.402

119,18

118,40

Khách trong nước

290.551

300.094

880.610

113,77

113,76

Lượt khách trong ngày

198.664

200.790

595.086

112,67

109,16

Ngày khách phục vụ (Ngày khách)

580.718

593.421

1.747.024

112,36

111,98

Khách quốc tế

116.311

117.218

350.754

115,37

115,24

Khách trong nước

464.407

476.203

1.396.270

111,64

111,18

2. Dịch vụ lữ  hành và hoạt động hỗ trợ du lịch

   

Lượt khách du lịch theo tour

(Lượt khách)

11.291

11.461

33.851

101,86

109,14

Lượt khách quốc tế

1.144

1.161

3.430

101,79

107,67

Lượt khách trong nước

9.729

9.878

29.169

101,90

109,44

Lượt khách VN ra nước ngoài

418

422

1.252

100,91

106,14

Ngày khách du lịch theo tour

(Ngày khách)

43.493

44.179

130.402

101,75

108,91

Khách quốc tế

3.554

3.569

10.643

100,56

108,48

Khách trong nước

37.934

38.568

113.747

101,85

108,91

Khách VN ra nước ngoài

2.005

2.042

6.012

101,97

109,77