SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI

      Thực hiện qúy III năm 2018  (Tỷ đồng) Ước tính quý IV năm 2018  (Tỷ đồng) So với cùng kỳ năm 2017 (%)       Quý III năm 2018 ...

Đọc tiếp »

      Thực hiện tháng 11 năm 2018 Ước tính tháng 12 năm 2018 Ước tính năm 2018 So với cùng kỳ năm 2017 (%)       Tháng 12 năm...

Đọc tiếp »

      Thực hiện qúy III năm 2018  (Tỷ đồng) Ước tính quý IV năm 2018  (Tỷ đồng) So với cùng kỳ năm 2017 (%)       Quý III năm 2018 ...

Đọc tiếp »

      Thực hiện tháng 11 năm 2018 (Tỷ đồng) Ước tính tháng 12 năm 2018 (Tỷ đồng) Ước tính năm 2018 (Tỷ đồng) So với cùng kỳ năm 2017 (%)   Tháng 12 ...

Đọc tiếp »

                  Đơn vị tính: %         Tháng 12 năm 2018 so với   Chỉ số giá...

Đọc tiếp »