Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông Báo Thi Tuyển Công Chức Sở Y Tế Năm 2013
10:41 | 27/11/2013 Print   E-mail    

Ngày 19/11/2013 UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định số 2652/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu, kế hoạch thi tuyển công chức thuộc Sở Y tế năm 2013. Nhu cầu tuyển dụng năm 2013 của Sở Y tế là 13 vị trí việc làm và sẽ tuyển dụng theo hình thức thi tuyển. 
Các vị trí việc làm theo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2013 của SởY tế bao gồm: 
Tuyển dụng công chức hành chính tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
   - Phòng Hành chính tổng hợp: 
      + Kế toán viên phụ trách kinh phí hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia về DSKHHGĐ (01 vị trí). 
   - Phòng Dân số – KHHGĐ: 
      + Chuyên viên thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn và hướng dẫn kiểm tra thực hiện đề án DSKHHGĐ (01 vị trí); 
      + Chuyên viên phụ trách về cơ sở dữ liệu, tổng hợp báo cáo về công tác DSKHHGĐ (01 vị trí); 
      + Chuyên viên phân tích, đánh giá các tiêu chí về dân số học, tổng hợp và viết bài tuyên truyền về DSKHHGĐ (01 vị trí). 
* Tuyển dụng công chức hành chính tại chi cục  An toàn Vệ sinh Thực phẩm: 
   - Phòng Hành chính Tổng hợp: 
      + Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ, báo cáo, tổng hợp dự án chương trình mục tiêu quốc gia về VSATTP (01 vị trí); 
      + Cán sự phụ trách công tác văn thư, lưu trữ (01 vị trí); 
   - Phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc: 
      + Chuyên viên phụ trách quản lý ngộ độc, vệ sinh an toàn thực phẩm (01 vị trí); 
   - Phòng Thanh tra: 
      + Chuyên viên phụ trách giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (01 vị trí). 
* Tuyển dụng công chức hành chính tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: 
   - Văn phòng Sở: 
      + Cán sự phụ trách công tác văn thư, lưu trữ (01 vị trí); 
      + Chuyên viên quản lý mạng, hệ thống server, các dự án CNTT và website của ngành y tế thuộc tỉnh (01 vị trí). 
   - Phòng Tổ chức  Cán bộ: 
      + Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách về lương, phụ cấp, BHXH,…của CCVC ngành y tế (01 vị trí). 
   - Phòng Nghiệp vụ Y: 
      + Chuyên viên phụ trách về công tác Y học cổ truyền (01 vị trí). 
   - Phòng Tài chính Kế toán:
      + Kế toán viên phụ trách về kinh phí đào tạo của ngành, kinh phí chương trình, dự án của ngành.
I. Điều kiện đăng ký dự tuyển 
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển: 
   a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
   b) Đủ 18 tuổi trở lên. 
   c) Có đơn dự thi tuyển. 
   d) Có lý lịch rõ ràng. 
   e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. 
   g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. 
   h) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 
   i) Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 
   a) Không cư trú tại Việt Nam. 
   b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 
   c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 
II. Ưu tiên trong tuyển dụng 
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển. 
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển. 
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển. 
Những đối tượng trên sẽ được cộng điểm vào tổng số điểm thi tuyển. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển.
III. Nhu cầu tuyển dụng: gồm 13 (Mười ba) vị trí việc làm (xem nhu cầu tuyển dụng chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 2652 /QĐ-UBND ngày  19 /11/2013 của  UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
IV. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi tuyển ngạch chuyên viên và tương đương 
1. Môn kiến thức chung 
   a) Nội dung thi: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết. 
   c) Thời gian: 180 phút. 
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành 
   a) Nội dung thi: theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm. 
   c) Thời gian thi: thi viết: 180 phút; thi trắc nghiệm: 45 phút. 
3. Môn ngoại ngữ 
   a) Nội dung thi: trình độ B một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết. 
   c) Thời gian thi: 90 phút. 
4. Môn tin học 
   a) Nội dung thi: theo yêu cầu về trình độ tin học của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy. 
   c) Thời gian thi: 45 phút. 
Lưu ý: đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học… 
V. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi tuyển ngạch chuyên viên cao đẳng và tương đương 
1. Môn kiến thức chung 
   a) Nội dung thi: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết. 
   c) Thời gian: 150 phút. 
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành 
   a) Nội dung thi: theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm. 
   c) Thời gian thi: thi viết: 150 phút; thi trắc nghiệm: 45 phút. 
3. Môn ngoại ngữ 
   a) Nội dung thi: trình độ B một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết. 
   c) Thời gian thi: 90 phút. 
4. Môn tin học 
   a) Nội dung thi: theo yêu cầu về trình độ tin học của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy. 
   c) Thời gian thi: 45 phút. 
Lưu ý: đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học… 
VI. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi tuyển ngạch cán sự và tương đương 
1. Môn kiến thức chung 
   a) Nội dung thi: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết. 
   c) Thời gian thi: 120 phút. 
2.  Môn nghiệp vụ chuyên ngành 
   a) Nội dung thi: theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm 
   c) Thời gian thi: thi viết: 120 phút; thi trắc nghiệm: 30 phút. 
3. Môn ngoại ngữ 
   a) Nội dung thi: trình độ A một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của vị trí, chức danh cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi viết. 
   c) Thời gian thi: 60 phút. 
4. Môn tin học 
   a) Nội dung thi: theo yêu cầu về trình độ tin học của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
   b) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy 
   c) Thời gian: thi 30 phút. 
* Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học 
1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn thi nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu người dự thi có một trong các điều kiện sau đây: 
   a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ. 
   b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. 
2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp người dự thi có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên. 
VII. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức 
Theo Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 
VIII. Thời gian phát hành hồ sơ dự thi tuyển 
Phát hành trong giờ làm việc từ ngày  25/11/2013 đến hết ngày  25/12/2013 (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ). 
IX. Thời gian nộp hồ sơ dự thi tuyển 
Trong giờ làm việc từ ngày 25/11/2013 đến hết ngày 25/12/2013 (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật ngày lễ). 
X. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thi tuyển 
Sở Y tế tỉnh BR-VT số 01 Phạm Văn Đồng , Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, điện thoại số 064.3881943 
XI. Thời gian và địa điểm ôn thi 
Ngày 08, 09 và 10 tháng 01 năm 2014 tại Trường Chính trị Tỉnh 
XII. Thời gian và địa điểm thi 
Ngày 18 và 19 tháng 01 năm 2014 tại Trường Chính trị Tỉnh (sẽ thông báo cụ thể trên Cổng Thông tin điện tử  của Sở Y tế) 
XIII. Lệ phí thi tuyển260.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). 
Đính kèm bảng phê duyệt nhu cầu vị trí việc làm công chức hành chính của Sở Y tế năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 2652 /QĐ-UBND ngày   19/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải bảng phê duyệt nhu cầu tuyển dụng tại đây.