Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo thuộc TP. Bà Rịa 2016-2017
01:51 | 22/08/2017 Print   E-mail    

Ngày 21/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 294/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND TP. Bà Rịa năm học 2016-2017

Theo đó, có 121 chỉ tiêu cần tuyển dụng, gồm: Khối Mầm non 72, Tiểu học 26, THCS 23.

Hình thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

Cổng TTĐT BR-VT