Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hoạt động xây dựng
09:36 | 06/10/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC mới lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, có 03 TTHC mới gồm: Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước); Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT