Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
03:49 | 07/11/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, GQKNTC và PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện.

Theo đó, có 10 TTHC được chuẩn hóa (05 TTHC lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; 05 TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Đồng thời bãi bỏ 05 TTHC lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Xem chi tiết trình tự thực hiện tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT (Nguồn QĐ 3233/QĐ-UBND)