Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017.
09:33 | 01/02/2018 Print   E-mail    

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 02/TB-TTCBTH về việc Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017.

Theo đó, kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017, gồm 02 viên chức có tên như sau:

1/  Bà Trần Thị Hạnh                   Sinh năm 1985

2/ Ông Lê Trung Hậu                  Sinh năm 1991

Chi tiết Thông báo số 02/TB-TTCBTH xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT