Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
03:46 | 10/04/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng; Lưu thông hàng hóa trong nước và Xuất nhập khẩu; Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh BRVT.

Theo đó, 28 thủ tục hành chính (TTHC) được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 18 TTHC, gồm:

- 12 TTHC mới ban hành: 03 TTHC lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; 03 TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; 06 TTHC lĩnh vực Hóa chất.

- 16 TTHC sửa đổi, bổ sung: 15 TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 02/6/20172017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bồ sung lĩnh vực: lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); 01 TTHC lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (Ban hành kèm theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 cùa UBND tình về việc công bố TTHC sửa đổi bổ sung lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Bãi bỏ 18 TTHC: 03 TTHC lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QD-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC lĩnh vực: Vật liệu nổ; Công nghiệp tiêu dùng; Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng T); 03 TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC sửa dổi, bổ sung lĩnh vực: lưu thông hàng hóa trong nước; công nghiệp tiêu dùng thuộc thẳm quyền giải quyết của Sở Công Thương tinh Bà Rịa-Vũng Tàu); 01 TTHC vực lưu thông hàng hóa trong nước và Xuất nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết dịnh 1315/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC lĩnh vực còng nghiệp hỗ trợ; lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tinh Bà Rịa-Vũng Tàu); 11 TTHC lĩnh vực Hóa chất (Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QD-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc cộng bố TTHC Lĩnh vực: Hỏa chất; Điện;An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sỡ Công Thương ; Quyết định 2267/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bô TTHC sửa dổi, bổ sung lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương). 

Xem chi tiết tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 862/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn