Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
02:45 | 12/04/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố 123 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế các Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội; Thành lập và hoạt động của Liên hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 910/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn