Thông báo chung Thông báo chung
Triển khai thực hiện Dự án nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới), hồ Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc và Công trình hồ chứa nước Bút Thiền huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ.
08:13 | 04/06/2018 Print   E-mail    

Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa ban hành văn bản công khai nội dung triển khai thực hiện Dự án nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới), hồ Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc và Công trình hồ chứa nước Bút Thiền huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, cụ thể như sau:

1. Đối với hồ Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới) và hồ Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định sau:

- Chủ trương nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới) và Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc tại văn bản số 28/UBND-VP ngày 07/01/2015.

- Công văn số 3190/SNN-TL ngày 14/12/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kết quả thẩm định dự án nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới) và Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc

- Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới) tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Hỏa tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới) và Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc.

- Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình nạo vét lòng hồ chứa nước Sông Kinh (đập dâng Cầu Mới) và Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc.

- Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại văn bản số 17/GP-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Cát Hà.

- Thời hạn thực hiện dự án là: 48 tháng

2. Đối với hồ Bút Thiền, xã Tam Phước, huyện Long Điền và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định sau:

- Chủ trương lập dự án nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước Bút Thiền, xã Tam Phước, huyện Long Điền và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ tại văn bản số 5354/UBND-VP ngày 14/7/2016.

- Công văn số 2665/SNN-TL ngày 03/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kết quả thẩm định dự án nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước Bút Thiền, xã Tam Phước, huyện Long Điền và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

- Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước Bút Thiền, xã Tam Phước, huyện Long Điền và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước Bút Thiền, xã Tam Phước, huyện Long Điền và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

- Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Đại Nguyên đối với dự án nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước Bút Thiền, xã Tam Phước, huyện Long Điền và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 

- Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình nạo vét, cải tạo và tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước Bút Thiền.

- Giấy phép khai thác khoáng sản Ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu số văn bản số 11/GP-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Nguyên.

- Thời hạn thực hiện dự án là: 60 tháng.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: Công văn số 137/CCTL-QLCT)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn